What is the difference between down “from a grandmother’s pillow” and factory down? Чим відрізняється пух “з подушки” від фабричного?

What is the difference between “from the pillow” and factory fluff?
Pulled the answer from another forum. But this topic hangs undisclosed to the layman for many years.
Wrote on the technological side of a lot of errors, but tried to be accessible to the average consumer.

What kind of “modern” fluff is this?
a new modification of the goose released in the world, or eiders are new, and maybe swans modern fluff is not wet?
What is the difference between raw goose down and outdoors down (which is used for warming outside the house)?
The most important thing is that there is NO goose fat in raw down. The quality and maturation of the down itself is not touched.
So the animal i.e. goose fat is completely removed. Then comes the waxing process. Soaking the down in wax vapor. Now as I understand it is no longer wax, but it is already like the word “Xerox” when copying paper files. As a result such fluff pulls moisture in itself much less, dries much faster and retains its elastic properties for a very long time. Then it does not get bogged down. Although you can do it, but ten times harder.
What is modern down? About 15-20 years ago, there were already geese of down breeds. Which gave mature down at the age of more than three years. They were plucked four times a year “by hand”. And then the FP was 650 units (European) In the States roughly 700. Ten years have passed and the same fluff has already had an FP of 850. It’s not the geese that got better, it’s the chemists working.
More time has passed, and now it has caught up to FP1000 (State line).
If another 5-10 years ago of the down from the down of meat breeds received FP 650 and it went to the mass or budget products, but now we have FP800. And it has long been considered the top step of the elite down. That is, chemists managed to get a very good and warm product, without teasing the “green”. And they are the ones who forbid the world to pinch geese in their lifetime.

Yes down washing in special impregnations. Why and for what purpose.
The main thing is to remove human animal fat that forms on top of the “wax” impregnation on the down.
The second is to slightly restore the water repellent layer on the wax impregnation.
That is, they cannot remove goose, duck, swan or eiderdown grease from self-assembled down. I call this kind of raw down for myself “Grandma’s pillow down.
Yes, previously it took place, but when now out of it local craftsmen are trying to sew products and write, as a rule, FP 650, or even FP800 – you know they just cheat. Cheat or from their ignorance or consciously to make money.
In Russia, I know only one factory “Kariguz” where they remove the fat from the down. The other factories only make raw down. They make pillows, blankets. Down jackets for the city or resell to other factories to make “outdoorsy” down.
Ukraine has only “pillow” down processing factories.
In spring 2018, one of our down processing factories assured me that they make down with hydrophobic impregnation. Unfortunately, it didn’t go any further than a conversation. They could not show me any certificate for their product.

Чим відрізняється пух “з подушки” від фабричного?
Висмикнув з іншого форуму відповідь. Але ця тема висить не розкритою для обивателя багато років.
Написав з технологічного боку сильно з помилками, але постарався доступно для простого споживача”

це чий-то за “сучасний” пух такий пішов?
нову модифікацію гусей яку випущено у світ, аль гаги нові пішли, а може, лебеді сучасні мечуть пух, що не мокне ?
Чим відрізняється гусячий пух сирець від аутдошного (який використовують для зігрівання поза домом)?
Найголовніше в аутдошному пуху НЕМАЄ гусячого жиру. Якість і визрівання самого пуху не чіпаємо.
Так ось тваринний тобто гусячий жир повністю видаляється. Далі йде процес воскування. Просочення пуху в парах воску. Зараз, як зрозумів, уже не віск, але це вже як слово “Ксерокопія” під час копіювання паперових файлів. У підсумку такий пух у рази менше тягне в себе вологу, на багато швидше сохне і зберігає свої пружні властивості дуже довго. Потім він не заванюється. Хоча можна і це примудритися зробити, але разів у десять складніше.
Що таке сучасний пух? Ще років 15-20 тому вже були гуси пухових порід. Які давали дозрілий пух у віці понад три роки. Їх обскубували чотири рази на рік “ручним способом”. І тоді ФП був 650 одиниць (Європейських) У Штатівських грубо 700. Минуло 10 років і все той самий пух став уже мати ФП850. Це не гуси стали кращими, а хіміки працюють.
Минув ще час і зараз наздогнали вже до ФП 1000 (за Штатівською лінійкою).
Якщо ще років 5-10 тому з пуху м’ясних порід отримували ФП 650 і йшло воно на масовку або бюджетні вироби, то зараз маємо вже ФП800. А це вже давно вважається верхня сходинка елітного пуху. Тобто хімікам вдалося отримати дуже гарний і теплий виріб, не дратуючи “зелених”. А саме вони й забороняють у всьому світі щипати за життя гусей.

Та миття пуху в спец просоченнях. Навіщо і для чого.
Головне це прибрати людський тваринний жир, який утворюється поверх “воскового” просочення на пушинках.
Друге злегка відновити водовідштовхувальний шар на восковому просоченні.
Тобто вони не можуть прибрати гусячий, качиний, лебединий або гагачий жир із самостійно зібраного пуху. Звістку такий пух сирець для себе називаю “Пух з бабусиної подушки”.
Так, раніше він мав місце, але коли зараз з нього місцеві умільці намагаються шити вироби і пишуть, як правило, ФП 650, а то й ФП800 – знайте, що вони просто обманюють. Обманюють або від свого невігластва, або свідомо для заробітку.
У Росії знаю тільки одне виробництво “Каригуз”, де прибирають жир з пуху. Решта фабрик роблять тільки пух-сирець. З них виготовляють подушки, ковдри. Пуховики для міста або перепродують іншим фабрикам для виготовлення “аутдошного” пуху.
Україна має лише “подушкові” фабрики переробки пуху.
Навесні 2018 року одна наша фабрика з переробки пуху запевняла мене в тому, що вони роблять пух з гідрофобним просоченням. На жаль, далі розмови справа не пішла. Жодного сертифіката на свій виріб показати не змогли.